close

Công bố Nghị quyết Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình ĐHĐCĐ tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tổng công ty

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 26/4/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-DVKT-HĐQT về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Nghị quyết nói trên như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm:

 

 1. 2021 04 26_Cong bo Nghi quyet Phe duyet Noi dung ca Tai lieu trinh DHDCD tai phien hop thuong nien 2021_443 DVKT HDQT.
 2. Danh mục tài liệu
 3. Chương trình cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
 4. Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
 5. Thể lệ biểu quyết;
 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 7. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 8. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 9. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
 10. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 11. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 12. Tờ trình về việc Thông qua Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty.
 13. Dự thảo Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.
 14. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021;
 15. Tờ trình về việc Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty;
 16. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.