close

Vì sao chọn đồng hành cùng PTSC

PTSC liên tục duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018

Vì sao chọn đồng hành cùng PTSC