Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng với Người liên quan (10/10/2019)

Kính gửi : Quý Cổ đông, Ngày 09/10/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã thông qua việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và nhà đầu tư như tài

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền (17/09/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền – như đính kèm.   Trân trọng. Đính kèm: 2019 09 17_Thong bao

Công bố Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (13/09/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 13/9/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 523/NQ-DVKT-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin

Công bố thông tin ký Hợp đồng soát xét BCTC bán niên 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 (19/07/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng số 152-2019/PTSC-TCKT/HĐ ngày 19/7/2019 về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty với Đơn vị kiểm toán là

Công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (29/06/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 như đính kèm. Trân trọng, Đính kèm: 28 06 2019 – Công bố Nghị quyết cuộc họp

Cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (26/06/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như đính kèm (cập nhật nội

Công bố Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (15/06/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 15/6/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-DVKT-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

Công bố triệu tập và nội dung dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (11/06/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 11/6/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 315/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (11/06/2019)

THÔNG BÁO Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019   Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như

Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (22/03/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 22/3/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Công văn số 1374/ĐKKD-THKT ngày 19/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2019 (15/03/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 01/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 1365/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập cho năm tài

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (12/03/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm. Trân trọng. Đính kèm: 271/TB-DVKT-BTK –

Công bố Nghị quyết lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (08/03/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 08/3/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-DVKT-HĐQT về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tổng

Công bố Nghị quyết về Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty (01/02/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 01/02/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-DVKT-HĐQT về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty – miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông

Công bố Nghị quyết ban hành Điều lệ Tổng công ty (22/01/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 22/01/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-DVKT-HĐQT về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Việc ban hành Điều lệ

Công bố Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung PVS (11/01/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Thông báo số 24/TB-SGDHN ngày 08/01/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Tổng công ty Cổ phần Dịch

Công bố thông tin Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu PVS (07/01/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Tổng công ty số 10/DVKT-BTK ngày 05/01/2019. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm. Trân trọng. Đính

Công bố thông tin Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PVS (20/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Quyết định số 807/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng công ty. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (12/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng số 272-2018/PTSC-TCKT/HĐ ngày 11/12/2018 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (20/11/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông, Ngày 20/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm cổ phiếu như đính kèm. Trân trọng. Đính kèm: