Tin cổ đông

Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Ban Xây dựng PTSC (15/05/2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông, Ngày 14/5/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Ban Xây

Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (23/04/2020)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 23/4/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Công văn số 2696/ĐKKD-THKT ngày 20/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn họp Đại hội

Công bố Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian tổ chức cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tổng công ty (14/04/2020)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 160/NQ-DVKT-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Gia hạn thời gian tổ chức cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công bố thông tin về việc Ký Hợp đồng với Người có liên quan (17/03/2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông, Ngày 16/3/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký kết Hợp đồng với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và Nhà đầu tư như tài liệu đính kèm. Trân

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (09/03/2020)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như Đính kèm. Trân trọng. Đính kèm: 2020 03

Công bố Nghị quyết lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (06/03/2020)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 06/3/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-DVKT-HĐQT về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Tổng công ty

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2020 (13/02/2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 13/02/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhận được Công văn số 178/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập cho năm tài chính 2020

Công bố thông tin về việc giải thể Công ty PTSC CGGV (06/11/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông, Ngày 04/11/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhận được Văn bản số 106/PTSC CGGV ngày 04/11/2019 của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV (“Công ty PTSC CGGV”) về việc Giải thể Công ty. Theo đó, Công ty PTSC

Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và thành lập Văn phòng Đại diện Tổng công ty tại Hà Nội. (30/10/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông, Ngày 30/10/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành (i) Quyết định số 606/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng với Người liên quan (10/10/2019)

Kính gửi : Quý Cổ đông, Ngày 09/10/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã thông qua việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và nhà đầu tư như tài

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền (17/09/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền – như đính kèm.   Trân trọng. Đính kèm: 2019 09 17_Thong bao

Công bố Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (13/09/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 13/9/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 523/NQ-DVKT-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin

Công bố thông tin ký Hợp đồng soát xét BCTC bán niên 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 (19/07/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng số 152-2019/PTSC-TCKT/HĐ ngày 19/7/2019 về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty với Đơn vị kiểm toán là

Công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (29/06/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 như đính kèm. Trân trọng, Đính kèm: 28 06 2019 – Công bố Nghị quyết cuộc họp

Cập nhật tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (26/06/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như đính kèm (cập nhật nội

Công bố Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (15/06/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 15/6/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-DVKT-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

Công bố triệu tập và nội dung dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (11/06/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 11/6/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 315/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (11/06/2019)

THÔNG BÁO Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019   Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như

Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (22/03/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 22/3/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Công văn số 1374/ĐKKD-THKT ngày 19/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2019 (15/03/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 01/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 1365/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập cho năm tài