close

PTSC liên tục cải tiến hệ thống quản lý SKATMTCL

Từ những ngày đầu thành lập, Tổng công ty DVKT luôn nhận định việc xây dựng và vận hành thành công Hệ thống quản lý Sức khỏe An toàn Môi trường Chất lượng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất, là yếu tố không thể thiếu của Tổng công ty DVKT  trong bước đường phát triển và hội nhập tại thị trường trong nước và Quốc tế.

Cam kết đi đôi với thực hành, Ban Lãnh đạo đã chung sức cùng toàn thể CBCNV của Tổng công ty DVKT  lần lượt xây dựng và vận hành thành công các Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2004 và Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007.

Năm 2010, nhằm nâng cao năng lực quản lý Sức khoẻ An toàn Môi trường và Chất lượng – SKATMTCL, Tổng công ty DVKT  đã tích hợp thành công Hệ thống quản lý SKATMTCL đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007 cho Công ty mẹ – Tổng công ty DVKT .

Năm 2013, để tận dụng triệt để các nguồn lực trong toàn Tổng công ty DVKT , phát huy đến mức cao nhất sức mạnh tổng hợp, nâng cao tầm vóc và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh khốc liệt trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý mới theo định hướng tái cơ cấu của Tập đoàn, Tổng công ty PTSC đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý tích hợp SKATMTCL hợp nhất toàn Tổng công ty DVKT  theo 3 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001. Trải qua 15 tháng triển khai xây dựng và áp dụng, Hệ thống quản lý SKATMTCL toàn Tổng công ty DVKT đã được thiết lập, hợp nhất Hệ thống quản lý của Công ty mẹ với 20 Đơn vị thành viên/ trực thuộc thành một Hệ thống thống nhất, xuyên suốt, vận hành ổn định và hiệu quả. Ngày 24/3/2015, sau khi tiến hành đánh giá kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống của các Đơn vị và Cơ quan Tổng công ty của Tổng công ty DVKT , tổ chức British Standards Institute (BSI) đã đánh giá rất cao tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống hợp nhất của Tổng công ty DVKT  và chính thức cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý SKATMTCL phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 cho Tổng công ty PTSC, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong quản lý nói chung và SKATMTCL nói riêng của Tổng công ty Tổng công ty DVKT .

Tổng công ty DVKT  đã, đang và sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá, nhận diện các thiếu sót của Hệ thống quản lý hiện tại, nghiên cứu các tiêu chuẩn, mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới để tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống quản lý SKATMTCL của mình, đảm bảo một môi trường làm việc chuyên nghiệp – an toàn – chất lượng và hiệu quả trong toàn Tổng công ty DVKT .

ISO 90012008

OHSAS 18001 2007

ISO 14001 2004