close

Công bố thông tin Triệu tập Họp và nội dung dự thảo Tài liệu Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,
Ngày 11/01/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như các Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 40 PTSC-BTK.pdf

* Các Nội dung, Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

01. Chương trình Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;

02. Quy chế Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;

03. Tờ trình về việc Chấp thuận nội dung chính Hợp đồng “Thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở và tháp đuốc" với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) - (bản tiếng Việt);

03. Submission for Approval on the key terms of the Contract for “ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, AND INSTALLATION FOR CENTRAL PRODUCTION PLATFORM, LIVING QUARTERS PLATFORM & FLARE TOWER” with Phu Quoc Petroleum Operation Company - (English version);

04. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024;