close

Công bố Điều lệ Tổng công ty, các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế quản lý nội bộ như sau:

  1. Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
  2. Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
  3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
  4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty kính gửi đến Quý Cổ đông các Tài liệu nêu trên như đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 2021 05 14_Cong bo Dieu le cac Quy che quan ly noi bo cua Tong cong ty_530 DVKT-BTK.