close

Dự án Gallaf 1

Khách hàng: North Oil Company

Địa điểm: Việt Nam - Qatar

Thời gian: 11/2018 – 03/2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử 03 giàn đầu giếng & 1 cầu dẫn.