close

Dự án Thi công xây dựng tổ hợp NH3 (mở rộng)

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành nhà máy NH3.