close

Dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng nhà máy NPK Phú Mỹ.