close

Thông báo về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

THÔNG BÁO
V
ề việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0100150577

Điện thoại: 028.39102828 - Fax: 028.39102929

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (viết tắt “Họp”) như nêu sau đây.

1. Thời gian: 09 giờ 00 sáng, thứ Hai, ngày 17/6/2024;

2. Hình thức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).

3. Địa điểm điều hành Họp: Phòng họp Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

4. Nội dung Họp:

4.1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, dự kiến đến năm 2030;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo cáo tài chính 2024;

- Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;

- Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty;

4.2. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 02/5/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

6. Thủ tục tham dự Họp và bỏ phiếu điện tử:

Cổ đông tham dự Họp trực tuyến cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để truy cập vào website: https://dhcd.ptsc.com.vn, tham dự Họp, biểu quyết điện tử (E-voting).

7. Quyền khác:

Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

8. Thông tin:

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình, Tài liệu Họp và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, kể từ ngày 17/5/2024.

Trân trọng thông báo./.

 

1. Thông báo số 615/TB-PTSC

2. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung tại phiên Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.