close

Thông báo về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

THÔNG BÁO
Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0100150577
Điện thoại: 028.39102828 Fax: 028.39102929
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (Họp, gọi tắt “ĐHCĐ”) như nêu sau đây.
1. Thời gian: 09 giờ 00 sáng, thứ Hai, ngày 29/5/2023.
2. Hình thức Họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).
3. Địa điểm điều hành Họp: Trung tâm Hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
4. Nội dung Họp:
Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu nhân sự:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc Thông qua Định hướng phát triển lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi;
- Tờ trình về việc Chủ trương tham gia gói thầu cung cấp dịch vụ giá trị lớn;
- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty;
- Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023;
- Tờ trình về việc Bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty;
Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
5. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 24/4/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
6. Thủ tục tham dự Họp và bỏ phiếu điện tử:
- Tham dự trực tiếp:
+ Cổ đông là cá nhân mang theo giấy tờ cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (passport)) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ cá nhân. Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (passport) của người được ủy quyền.
+ Cổ đông là pháp nhân: Người đại diện tham dự mang theo giấy tờ cá nhân và giấy giới thiệu/giấy ủy quyền hợp pháp.
+ Cổ đông vui lòng truy cập vào website: https://dhcd.ptsc.com.vn để biểu quyết, bỏ phiếu điện tử (E-voting).
- Tham dự trực tuyến:
+ Cổ đông tham dự Họp trực tuyến cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để truy cập vào website: https://dhcd.ptsc.com.vn, tham dự ĐHCĐ, biểu quyết và bỏ phiếu điện tử (E-voting).
7. Việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, xem xét để thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo hướng dẫn đính kèm Thông báo này.
8. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. 
9. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình, Tài liệu Họp và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, kể từ ngày 27/4/2023. 

Trân trọng thông báo.

 

1. 625/TB-PTSC.

2. Phiếu đề cử ứng viên

3. Lý lịch ứng viên

4. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung ĐHCĐ.