close

Thông báo về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

THÔNG BÁO
V
vic Hp Đi hi đng C đông bất thường năm 2024

 

Kính gi: Quý C đông Tng công ty C phn Dch v K thut Du khí Vit Nam


- Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Mã số doanh nghiệp: 0100150577

- Điện thoại: 028.39102828 - Fax: 028.39102929

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (viết tắt “Họp”) như nêu sau đây.

1. Thời gian:

-     Khai mạc phiên Họp: 09 giờ 00 sáng, thứ Sáu, ngày 02/02/2024;

-     Mở hệ thống nhận biểu quyết: từ 09 giờ 00 sáng, thứ Năm, ngày 01/02/2024.

2. Hình thức Họp: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).

3. Địa điểm điều hành Họp: Phòng họp Trụ sở Tổng công ty, số 1 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

4. Nội dung Họp: Xem xét, chấp thuận Hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

5. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

6. Thủ tục tham dự Họp và bỏ phiếu điện tử:

Cổ đông tham dự Họp trực tuyến cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để truy cập vào website: http://dhcd.ptsc.com.vn, tham dự Họp, biểu quyết điện tử (E-voting).

7. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

8. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình, Tài liệu Họp và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, kể từ ngày 12/01/2024.


Trân trọng thông báo.

 

01. Thông báo 39/TB-PTSC ngày 11/01/2024

02. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung Họp ĐHĐCĐ