close

Thông báo về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

THÔNG BÁO

 Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0100150577

Điện thoại: 028.39102828            Fax: 028.39102929

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến (Họp, Họp ĐHĐCĐ) như nêu sau đây.

 1. Thời gian: 09 giờ 00 sáng, thứ Tư, ngày 29/12/2021.
 2. Hình thức Họp: Trực tuyến (Tổng công ty KHÔNG tổ chức đón tiếp Cổ đông tại địa điểm điều hành Họp. Quý Cổ đông vui lòng tham dự Họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử).
 3. Địa điểm điều hành Họp: Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; số 31, Đường 30/4 TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 4. Nội dung Họp:
  • Miễn nhiệm một (01) Thành viên Hội đồng quản trị
  • Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị.
  • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 5. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại thời điểm lập Danh sách Cổ đông ngày 30/11/2021.
 6. Cách thức tham dự Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:
  • Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để có thể tham dự Họp ĐHĐCĐ.
  • Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: https://dhdcd.ptsc.com.vn để tham dự Họp và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử
 7. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 8. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Chương trình, Tài liệu Họp và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, kể từ ngày 08/12/2021. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện và nhu cầu giới thiệu ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị đề nghị thực hiện việc giới thiệu và gửi về Tổng công ty trước ngày khai mạc bốn mươi tám (48) giờ theo Quy định.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn đăng nhập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến;

Video hướng dẫn đăng nhập họp: https://youtu.be/E4DM_SlS9U8

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

2. Phiếu đề cử ứng viên

3. Lý lịch ứng viên

4. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung ĐHCĐ

5. Danh mục Tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

6. Chương trình cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

7. Quy chế họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến

8. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

9.  Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
     9.1. Đơn từ nhiệm của Ông Lưu Đức Hoàng

10. Tờ trình về việc Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị

      - Công văn giới thiệu ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị;

      - Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị;

      (Tổng công ty tiếp tục cập nhật)

11. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021