close

Thông báo về việc Công tác nhân sự của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông, 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Thông báo số 1598/TB-PTSC ngày 07/11/2023 về việc Công tác nhân sự của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Bổ nhiệm Ông Lê Cự Tân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) - như Tài liệu đính kèm. 

Trân trọng./.

Đính kèm:

1598/TB-PTSC