close

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Thông báo số 410/TB-PTSC ngày 08/04/2024 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 – như Tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.

Đính kèm: 410/TB-PTSC