close

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,  

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông Văn bản số 369/TB-PTSC ngày 27/3/2023 về việc Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng ./.

Đính kèm:

369/TB-PTSC.