close

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất  thường năm 2021 – như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 20211115_Thong bao ve Ngay DKCC thuc hien quyen du hop DHDCD bat thuong nam 2021_1077 PTSC-BTK.