close

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền – như tài liệu đính kèm.
Trân trọng.
Đính kèm:
20220915_Thong bao ve ngay DKCC thuc hien quyen nhan co tuc 2021 bang tien_1099/TB-PTSC.