close

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền – như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: Thông báo về Ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền_882/TB-PTSC.