close

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu – như đính kèm.

Lý do và mục đích:

– Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền;

– Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015.

Trân trọng.

Đính kèm: 1115/TB-DVKT-BTK – Thong bao Ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen