close

Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Tổng công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm, Quyết định số 345/QĐ-PTSC-HĐQT ngày 08/6/2023 về việc Bổ nhiệm lại Ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 

345/QĐ-PTSC-HĐQT.