close

Nghị quyết về việc Thông qua Danh sách ứng viên giới thiệu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Ngày 26/5/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 307/NQ-PTSC-HĐQT về việc Thông qua Danh sách ứng viên giới thiệu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Nghị quyết nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 

307/NQ-PTSC-HĐQT.