close

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng số 131-2018/PTSC-TCKT/HĐ về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niêm năm 2018 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng,

 

20180704_Ky hop dong soat xet Bao cao tai chinh ban nien 2018_680 DVKT BTK