close

Công bố việc Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, Tổng công ty) đã ký Hợp đồng số 84-2022/PTSC-TCKT/HĐ ngày 14/6/2022 về việc Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2022 của PTSC với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 20220614_711/PTSC-BTK_CBTT Ky HD Kiem toan va soat xet BCTC nam 2022.