close

Công bố thông tin Triệu tập Họp và nội dung dự thảo tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông ,

Ngày 17/5/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 280/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

 

Tổng công ty công bố thông tin nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

 

Trân trọng./.

 

* Đính kèm: 597/PTSC-BTK.

 

* Các Nội dung, Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024:

1. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024;

2. Quy chế Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, dự kiến đến năm 2030;

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;

8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

9. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;

10. Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty;

11. Dự thảo Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;

12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.