close

Công bố thông tin Triệu tập Họp và nội dung dự thảo tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông ,
Ngày 24/4/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 254/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- 577/PTSC-BTK.

- Các Nội dung, Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

1. Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023;
2. Quy chế Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
7. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023;
8. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
9. Tờ trình về việc Thông qua Định hướng phát triển lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi;
10. Tờ trình về việc Chủ trương tham gia gói thầu cung cấp dịch vụ giá trị lớn;
11. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty;
12. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023;
13. Tờ trình về việc Bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty;
14. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023;
15. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.