close

Công bố thông tin Nghị quyết về Triệu tập và thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 10/11/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập và thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm – như tài liệu đính kèm.

Đính kèm: 20211110_Cong bo Nghi quyet ve Trieu tap hop DHDCD bat thuong nam 2021_1049 PTSC BTK.