close

Công bố thông tin Nghị quyết về Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Ngày 14/6/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 336/NQ-PTSC-HĐQT về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty công bố thông tin nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 772/PTSC-BTK 

Danh mục Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

1. Chương trình Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024;

2. Quy chế Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024;

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;

8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

9. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2024;

10. Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty;

11. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.