close

Công bố thông tin Nghị quyết về Phê duyệt Hợp đồng cho thuê định hạn FSO PTSC Bien Dong 01 cho giai đoạn tiếp theo

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 800/PTSC-BTK ngày 02/6/2023 về việc Công bố thông tin Nghị quyết về Phê duyệt Hợp đồng cho thuê định hạn FSO PTSC Bien Dong 01 cho giai đoạn tiếp theo, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 

800/PTSC-BTK