close

Công bố thông tin Nghị quyết về Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến quý Cổ đông Văn bản số 400/PTSC-BTK ngày 04/04/2024 về việc Công bố Nghị quyết về Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 - như Tài liệu đính kèm. 

Trân trọng./.

Đính kèm: 400/PTSC-BTK