close

Công bố thông tin Nghị quyết về Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến quý Cổ đông Văn bản số 368/PTSC-BTK ngày 27/3/2023 về việc Công bố Nghị quyết về Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 - như Tài liệu đính kèm. 

Trân trọng./.

Đính kèm: 

368/PTSC-BTK.