close

Công bố thông tin Nghị quyết Phê duyệt giải thể Công ty PTSC Labuan và chấm dứt Dự án đầu tư ra nước ngoài

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 1489/PTSC-BTK ngày 16/10/2023 về việc Công bố thông tin Nghị quyết Phê duyệt giải thể Công ty PTSC Labuan và chấm dứt Dự án đầu tư ra nước ngoài, như Tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.
Đính kèm:

1489/PTSC-BTK