close

Công bố thông tin Nghị quyết Chấp thuận giao dịch với Người liên quan của Tổng công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 1565/PTSC-BTK ngày 30/10/2023 về việc Công bố thông tin Nghị quyết Chấp thuận giao dịch với Người liên quan của Tổng công ty, như Tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.
Đính kèm:

1565/PTSC-BTK