close

Công bố thông tin Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 913/PTSC-BTK ngày 10/7/2024 về việc Công bố thông tin Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng ./.

Đính kèm:

913/PTSC-BTK