close

Công bố thông tin Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (“Tổng công ty”) đã ký Hợp đồng số 82-2021/PTSC-TCKT/HĐ ngày 11/6/2021 về việc Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2021 của Tổng công ty với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Tổng công ty kính gửi đến Quý Cổ đông thông tin nói trên như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm:2021 06 11_CBTT Ky HD Kiem toan va soat xet BCTC 2021_631 DVKT BTK.