close

Công bố thông tin Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 1523/PTSC-BTK ngày 19/10/2023 về việc Công bố thông tin Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, như Tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.
Đính kèm:

1523/PTSC-BTK