close

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 679/PTSC-BTK ngày 30/5/2024 về việc Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11, như Tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.

Đính kèm:

679/PTSC-BTK