close

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Ngày 17/6/2024, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 794/PTSC-BTK ngày 18/6/2024 về việc Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, như Tài liệu đính kèm.
Trân trọng ./.

Đính kèm: 794/PTSC-BTK

1. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo cáo tài chính 2024;
9. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2024;
10. Tờ trình Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty;