close

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, 

Ngày 29/5/2023, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 770/PTSC-BTK ngày 30/5/2023 về việc Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng ./.

Đính kèm: 

770/PTSC-BTK