close

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 02/02/2024, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 159/PTSC-BTK ngày 02/02/2024 về việc Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng ./.

Đính kèm: 159/PTSC-BTK