close

Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Thông báo số 1763/TB-PTSC ngày 12/12/2023 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 – như tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.


Đính kèm: 1763 TB-PTSC.pdf