close

Công bố Quyết định về việc Công tác cán bộ

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Quyết định số 534/QĐ-PTSC-HĐQT ngày 15/8/2023 về việc Công tác cán bộ (Bổ nhiệm lại Ông Trần Hồ Bắc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

534/QĐ-PTSC-HĐQT