close

Công bố Quyết định về Phê duyệt địa điểm đăng ký thành lập, tên giao dịch tiếng Anh, ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh Tổng công ty tại Trung Đông

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 15/12/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-PTSC-HĐQT về việc Phê duyệt địa điểm đăng ký thành lập, tên giao dịch tiếng Anh, ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Trung Đông.
Tổng công ty PTSC xin gửi kèm Quyết định nêu trên đến Quý Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

1483/PTSC-BTK