close

Công bố Quyết định Thành lập Chi nhánh Tổng công ty tại Trung Đông

Kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm,

Ngày 19/7/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-PTSC-HĐQT về việc Thành lập Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Trung Đông.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Quyết định nêu trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm - như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

 

Đính kèm: 20220719_848/PTSC-BTK. Công bố Quyết định Thành lập Chi nhánh Tổng công ty tại Trung Đông.