close

Công bố Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - như tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

Nghị quyết số 187/NQ-PTSC-HĐQT ngày 26/4/2022.