close

Công bố Nghị quyết về việc Phê duyệt giải thể Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd. và chấm dứt Dự án đầu tư ra nước ngoài

Kính gửi Quý Cổ đông,
Ngày 19/01/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-PTSC-HĐQT về việc Phê duyệt giải thể Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd. và chấm dứt Dự án đầu tư ra nước ngoài đối với “Dự án góp vốn đầu tư, kinh doanh Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu khí (FPSO) cho Talisman Vietnam 07/03 B.V. Limited thuê phục vụ phát triển mỏ Cá Rồng Đỏ thuộc Lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam”.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

94/PTSC-BTK