close

Công bố Nghị quyết về việc Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 26/12/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 614/NQ-PTSC-HĐQT về việc Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi Nghị quyết nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như Tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

 

1528/PTSC-BTK