close

Công bố Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi Quý Cổ đông,


Ngày 14/9/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-PTSC-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết nói trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

20220914_Công bố Nghị quyết về Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền_1093/PTSC-BTK.