close

Công bố Nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức theo NQ DHĐCD thường niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 08/10/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triển khai Phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm nội dung Nghị quyết nói trên như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

 

 

20181008_Nghi quyet trien khai phuong an chi tra co tuc theo NQ DHDCD 2018_1071 DVKT BTK