close

Công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết Đại hội phiên họp thường niên như đính kèm.

Trân trọng,

 

20180525_Cong bo Nghi quyet cuoc hop DHDCD thuong nien 2018_545 DVKT BTK